EUROINWESTPROJEKT
Adam Reimann
EUROINWESTPROJEKT START AKTUALNE NABORY PLANOWANE NABORY Kontakt

 

Opis naborów:


1- MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – PRIORYTET 4
(projekty dotyczące produkcji roślinnej i pozostałej produkcji zwierzęcej)
TERMIN NABORU: planowany na I kwartał 2016
BENEFICJENT: Rolnik, który: 1) prowadzi gospodarstwo o pow. 1 ha użytków rolnych, ale nie większe niż 300 ha lub użytkuje nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; 2)wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa wynosi minimum 10 tyś. euro (są wyjątki) i nie jest większa niż 200 tyś. euro.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: maszyny rolnicze, budynki gospodarcze wraz z wyposażeniem, budynki inwentarskie (poza operacjami zw. w produkcją bydła mięsnego, mlecznego lub prosiąt) i budowle (np. budynki z przeznaczeniem na przechowywanie paszy, silosy na kiszonki, płyty gnojowe, pojemniki na gnojowicę itp.).
MAKSYMALNA DOTACJA: 1) 200.000 zł w przypadku produkcji roślinnej; 2) 500.000 w przypadku inwestycji dot. budowy lub modernizacji budynków i budowli inwentarskich oraz powiązanych z produkcją zwierzęcą
POZIOM DOFINANSOWANIA: 50% lub 60%

SZCZEGÓŁY NABORU - czytaj więcej

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY

 


2- ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

TERMIN NABORU: planowany na I kwartał 2016
BENEFICJENT: Mikro lub małe przedsiębiorstwo prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych przez okres co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: Maszyny rolnicze, budynki i budowle przeznaczone do wykonywania usług w rolnictwie
MAKSYMALNA DOTACJA: 500.000 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA: 50%
UWAGI: Beneficjent będzie zobowiązany do dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

SZCZEGÓŁY NABORU - czytaj więcej

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY

 


3- RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

TERMIN NABORU: planowany na I kwartał 2016
BENEFICJENT: Rolnik: 1) ubezpieczony w KRUS-ie; 2) prowadzący gospodarstwo o pow. min. 1 ha, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10.000 euro
KOSZTY KWALIFIKOWALNE: Premia musi być wydatkowana na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
MAKSYMALNA DOTACJA: 60.000 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA: 100% (premia)
UWAGI: W wypadku otrzymania wsparcia beneficjent będzie zobowiązany do uzyskania wskutek realizacji projektu wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu min. 10 tyś. euro (ok. 8 ESU), przy czym wzrost ten musi wynieść minimum 20% wartości bazowej.

 

SZCZEGÓŁY NABORU - czytaj więcej

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY


4- PREMIA NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY (DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ)

TERMIN NABORU: planowany na I kwartał 2016

BENEFICJENT: Rolnik lub domownik lub małżonek rolnika: 1) ubezpieczony w KRUS-ie; 2) funkcjonujący w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 15.000 euro; 3) który nie prowadził firmy przez okres minimum 5 lat od złożenia wniosku o dofinansowanie.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: Premia musi być wydatkowana na inwestycje związane z prowadzeniem działalności pozarolniczej (firmy)

MAKSYMALNA DOTACJA: 100.000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 100% (premia)

 

SZCZEGÓŁY NABORU - czytaj więcej

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY


5 -PREMIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ (PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW)

TERMIN DRUGIEGO NABORU: planowany na I kwartał 2016
NABORY ZAKOŃCZONE: 1) 20.08.2015 – 16.09.2015

BENEFICJENT: Osoba, która nie skończyła 40 lat i nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: Premia musi być wydatkowana na inwestycje związane z nowo utworzonym gospodarstwem rolnym.

MAKSYMALNA DOTACJA: 100.000 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA: 100% (premia)
 

SZCZEGÓŁY NABORU - czytaj więcej

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły naborów


1- MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

(opis dotyczy wszystkich priorytetów)

 BENEFICJENT

 Rolnik, który:

Ø  Prowadzi gospodarstwo o pow. 1 ha użytków rolnych, ale nie większe niż 300 ha (należy liczyć całkowite powierzchnie działek) lub użytkuje nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,

Ø  wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa wynosi minimum 10 tyś. euro (ok. 8 ESU) i nie jest większa niż 200 tyś. euro (ok. 165 ESU).

 W ramach działania dopuszcza się również złożenie wniosku wspólnego przez grupę rolników, tj. co najmniej dwóch rolników, którzy planują wspólnie zrealizować daną inwestycję. Przedmiot inwestycji będzie stanowił później ich współwłasność. W wypadku wniosku wspólnego poziom dofinansowania powiększony został o 10% i wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych.

 Dla powyższych warunków istnieją następujące wyjątki:

·         gospodarstwa wspólnie wnioskujące - dopuszcza się, aby gospodarstwo nie spełniało warunku minimalnej wielkości ekonomicznej wynoszącej 10 tyś euro, o ile po realizacji projektu taką wielkość osiągnie, przy czym na moment złożenia wniosku o dofinansowanie łączna wielkość ekonomiczna wszystkich wspólnie wnioskujących gospodarstw w ramach projektu wyniesie minimum 15 tyś. euro. Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może przekraczać progów 200 tyś euro wielkości ekonomicznej i 300 ha powierzchni.

·         gospodarstwa wnioskujące o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem produkcji mleka krowiego – wymaga się, aby gospodarstwo takie utrzymywało minimum 15 krów mlecznych, a jego wielkość ekonomiczna nie była większa niż 250 tyś euro. Przed rozliczeniem projektu gospodarstwo musi posiadać minimum 25 sztuk krów mlecznych,

·         gospodarstwa młodych rolników wnioskujące o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem produkcji mleka krowiego – dopuszcza się, aby gospodarstwo młodego rolnika w ogóle nie prowadziło działalności związanej z hodowlą bydła mlecznego, jednak wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tyś euro i nie większa niż 200 tyś euro. Przed rozliczeniem projektu gospodarstwo musi posiadać minimum 25 sztuk krów mlecznych.

 KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

Ø  koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;

Ø  koszty zakupu i instalacji nowych maszyn i wyposażenia, również leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności;

Ø  koszty zakupu i instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej;

Ø  koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, w tym studia wykonalności i operaty;

Ø  koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

Ø  koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

 

Nie ma możliwości zakupu maszyn tego samego rodzaju, co kupione przy pomocy dofinansowania funkcjonującego w ramach PROW 2007 – 2013 co oznacza, że jeśli ktoś uzyskał już dofinansowanie na zakup np. opryskiwacza o poj. 2000 l. i dłg. belki 18 m., to może nie dostać dotacji na zakupu maszyny tego samego rodzaju (kolejnego opryskiwacza) w programie obecnym nawet w wypadku znacznego zwiększenia istotnego parametru maszyny, np. pojemności czy dłg. belki. Jednak w wypadku znaczącej różnicy w parametrach charakterystycznych urządzeń tego samego rodzaju można próbować przekonać ARiMR, że planowana maszyna nie jest tożsama z maszyną kupioną w ramach poprzedniego PROW.

 Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

 Zrealizowany projekt musi się przyczynić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o minimum 10% przez cały okres utrzymania efektów projektu (5 lat), przy czym jeśli warunek ten nie zostanie osiągnięty ze względu na czynniki zewnętrzne, których negatywnego wpływu na GVA gospodarstwa rolnik nie miał możliwości złagodzić, pomoc nie będzie podlegała zwrotowi.

 Wykluczono możliwość zakupu zwierząt hodowlanych oraz zakupu maszyn i urządzeń używanych. W wypadku wniosków wspólnych, poza wspólnym zakupem nowych maszyn, dopuszcza się również wspólną realizację inwestycji budowlanych.

 Nie ma możliwości dofinansowania prostej inwestycji odtworzeniowej tj. inwestycji, która polega na zastąpieniu istniejącego budynku czy urządzenia lub ich części nowym budynkiem czy urządzeniem, bez zwiększania zdolności produkcyjnych o co najmniej 25% lub bez gruntownej zmiany charakteru produkcji czy zastosowanej technologii. Za inwestycję odtworzeniową nie uznaje się:

·         całkowitego zniszczenia co najmniej 30-letniego budynku gospodarczego i zastąpienia go nowoczesnym budynkiem,

·         gruntownego remontu budynku gospodarczego (remont uznaje się za gruntowny, jeśli jego koszty wynoszą co najmniej 50% wartości nowego budynku).

 WYSOKOŚĆ POMOCY

 Pomoc ma formę refundacji.

W całym okresie funkcjonowania programu (lata 2014 – 2020) maksymalna wysokość pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi:

Ø  900 000 zł – w przypadku inwestycji dotyczących rozwoju produkcji prosiąt (po realizacji tego typu projektu gospodarstwo musi prowadzić hodowlę na poziomie minimum 50 szt. loch)

Ø  500 000 zł – w przypadku inwestycji dotyczących:

·         budowy nowych budynków inwentarskich oraz modernizacji już istniejących,

·         adaptacji innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie,

·         budowy albo modernizacji magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca.

Ø  200 tys. zł. – w przypadku inwestycji innych niż powyższe

 

Powyższe limity nie łączą się. Oznacza to, że gospodarstwo prowadzące hodowlę bydła mlecznego oraz produkcję roślinną może uzyskać dofinansowanie w ramach programu zarówno na zakup maszyn do produkcji roślinnej (maksymalnie 200 tyś. zł) jak i na np. modernizację lub budowę obory (maksymalnie 500 tyś zł.)

 Poziom dofinansowanie wynosi:

Ø  60% kosztów kwalifikowalnych w wypadku projektów realizowanych przez młodych rolników lub w ramach wniosków wspólnych

Ø  50% kosztów kwalifikowalnych w wypadku projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów

PIORYTETY REALIZACJI DZIAŁANIA

 Priorytetowo będą traktowane inwestycje dotyczące następujących obszarów:

1.      rozwój produkcji prosiąt,

2.      rozwój produkcji mleka krowiego,

3.      rozwój produkcji bydła mięsnego,

4.      operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Przewiduje się przeprowadzanie osobnych naborów dla operacji dotyczących czwartego priorytetu oraz operacji wpisujących się w pierwsze trzy priorytety.

Przewiduje się, w szczególności, preferencje w przyznawaniu pomocy dla operacji:

Ø  dotyczących budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, lub magazynów paszowych,

Ø  oddziałujących pozytywnie na środowisko naturalne

Ø  wpływających na zwiększenie uczestnictwa w rynku lub zróżnicowanie produkcji rolnej lub dotyczących produkcji ekologicznej,

 POZOSTAŁE ISTOTNE KRYTERIA DLA DZIAŁANIA

 Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY

 


2- ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

  BENEFICJENT

 Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

prowadząca działalność gospodarczą jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo w zakresie usług rolniczych przez okres co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy (weryfikowane na podstawie daty wpisania odpowiedniego kodu PKD). Ponadto podmiot taki będzie musiał wykazać przychód z wykonanych usług rolniczych w wysokości minimum 10.000 zł brutto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych.

 Pomoc nie będzie udzielana podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007 – 2013.

 KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 Ø  koszty zakupu i instalacji nowych maszyn (również leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) służących do wykonywania usług w rolnictwie, przy czym koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych;

Ø  Koszty budowy budynków i budowli służących prowadzeniu usług rolniczych;

Ø  Koszty patentów, licencji oraz programów komputerowych

 Zakup ciągnika rolniczego może stanowić koszt kwalifikowalny w wysokości maksimum 50% wartości całego projektu.

Przygotowanie biznesplanu stanowi koszt kwalifikowalny do kwoty 10.000 zł.

 WYSOKOŚĆ POMOCY

 Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł, przy czym poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia.

 PRIORYTETY REALIZAJCI PODDZIAŁANIA

 Kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności:

Ø  innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu;

Ø  wnioskodawców, którzy nie korzystali z pomocy finansowej w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007 – 2013;

Ø  realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

 

POZOSTAŁE ISTOTNE KRYTERIA DLA DZIAŁANIA

 Beneficjent będzie zobowiązany do dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

 

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY

 


3 - RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

 

BENEFICJENT

 Rolnik, który:

Ø  jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS i nie prowadzi dodatkowej działalności gospodarczej (firmy);

Ø  prowadzi gospodarstwo rolne o pow. min 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;

Ø  posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, (ok. 8 ESU)

Ø  którego małżonek nie otrzymał dofinansowania na to działanie, nawet mimo obowiązywania rozdzielności majątkowej.

 KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 Premia ma być wydatkowana na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie prowadzące do wzrostu żywotności ekonomicznej (ESU) gospodarstwa .

 WYSOKOŚĆ POMOCY

 Pomoc ma formę premii i wynosi 60 tyś zł, przy czym wypłacana będzie w dwóch transzach (odpowiednio 48 i 12 tyś. zł). Wypłata drugiej transzy może nastąpić dopiero po rozliczeniu prawidłowego wydatkowania transzy pierwszej.

I transzę otrzymanej premii należy wydać na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w ciągu trzech lat od dnia jej wypłaty, przy czym planowaną inwestycję należy rozpocząć przed upływem 9 miesięcy od dnia jej wypłaty. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu.

 PRIORYTETY REALIZAJCI PODDZIAŁANIA

 Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy na inwestycje, w szczególności:

Ø  dotyczące ekologicznej produkcji rolniczej,

Ø  dotyczące więcej niż jednego etapu produkcji (przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia lub przetwórstwo produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa),

Ø  przewidujące działanie zespołowe rolników w celu dostarczania większych partii produktu,

Ø  realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 POZOSTAŁE ISTOTNE KRYTERIA DLA DZIAŁANIA

 W wypadku otrzymania wsparcia beneficjent będzie zobowiązany do:

Ø  prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

Ø  uzyskania wskutek realizacji projektu wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu min. 10 tyś. euro (ok. 8 ESU), przy czym wzrost ten musi wynieść minimum 20% wartości bazowej.

Pomocy nie przyznaje się:

Ø  na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;

Ø  osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych działań:

·         „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007 – 2013,

·          „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014 – 2020.

 

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY


4 -PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

  BENEFICJENT

 Osoba, która spełnia następujące warunki:

Ø     jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

Ø     nie prowadziła w okresie ostatnich 5 lat pozarolniczej działalności gospodarczej (firmy),

Ø     gospodarstwo rolne, w którym pracuje ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro (ok. 12,5 ESU),

Ø     za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

Ø     gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości posiadającej mniej niż 5 tyś. mieszkańców.

 Lokalizacja projektu (siedziba planowanej firmy) oraz miejsce zamieszkania beneficjenta też będzie w miejscowości posiadającej mniej niż 5 tyś. mieszkańców,

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

 Premia ma być wydatkowana na inwestycje związane z prowadzeniem planowanej firmy, w tym:

Ø     budowę lub modernizację budynków lub budowli;

Ø     zakup w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

Ø     koszty dotyczące przygotowania dokumentacji budowlanej.

  

WYSOKOŚĆ POMOCY 

Pomoc ma formę premii (podobnie jak w młodym rolniku) i wynosi 100 tyś zł, przy czym wypłacana będzie w dwóch transzach (odpowiednio 80 i 20 tyś. zł). Wypłata drugiej transzy może nastąpić dopiero po rozliczeniu prawidłowego wydatkowania transzy pierwszej.

I transzę otrzymanej premii należy wydać na cele stanowiące koszty kwalifikowalne w ciągu trzech lat od dnia jej wypłaty, przy czym planowaną inwestycję należy rozpocząć przed upływem 9 miesięcy od dnia jej wypłaty. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu.

 

PRIORYTETY REALIZAJCI PODDZIAŁANIA

 Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy na inwestycje:

Ø     realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;

Ø     zakładające utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu średniorocznym (razem z samozatrudnieniem);

Ø     realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.

Ø     realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

  

POZOSTAŁE ISTOTNE KRYTERIA DLA DZIAŁANIA

 O pomoc nie będzie mogła ubiegać się osoba, która jest beneficjentem któregoś z poniższych działań:

Ø     „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007 – 2013,

Ø     „Premia dla młodych rolników” objętego PROW 2014 ­– 2020.

Ø     „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętego PROW 2014 ­– 2020.

 

POWRÓT DO POCZĄTKU STRONY


 

5- PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

 

 

BENEFICJENT

 Osoba fizyczna, która:

Ø     nie ukończyła 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz

Ø     posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia oraz stażu pracy w rolnictwie) lub zadeklaruje uzupełnienie wymaganego wykształcenia w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia oraz

Ø     (UWAGA!) na dzień złożenia wniosku o przyznanie premii rozpoczęła urządzanie gospodarstwa tj. weszła w posiadanie min. 1 ha UR (nie wcześniej jednak niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), ale nie rozpoczęła prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

O prowadzeniu gospodarstwa rolnego świadczą w szczególności:

·         zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru,

·         wystąpienie o płatności bezpośrednie,

·         wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej (np. kredyt preferencyjny za zakup maszyn lub ziemi),

·         prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej (jeśli prowadzenie takiego działu zostało zgłoszone do urzędu skarbowego).

 

Powyższe oznacza, że osoba ubiegająca się o dofinansowanie na dzień złożenia wniosku musi być w posiadaniu min. 1 ha UR, ale nie może pod żadnym pozorem zgłaszać tych gruntów do systemu dopłat bezpośrednich. Dodatkowo, jeżeli nabór wniosków odbędzie się w okresie maj – sierpień, działki tej nie może zgłosić również nikt inny, bo będzie to potwierdzało, że wnioskodawca faktycznie nie użytkował jej w danym roku wegetacyjnym, a więc nie rozpoczął urządzania gospodarstwa.

 

Warunek nie prowadzenia wcześniej gospodarstwa rolnego dotyczy również małżonka wnioskodawcy bez względu na to, czy jest zawarta między małżonkami rozdzielność majątkowa czy nie.

 

  

Gospodarstwo planowane do utworzenia przez beneficjenta działania musi zostać utworzone najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu premii i musi spełniać następujące kryteria:

Ø     powierzchnia użytków rolnych odnośnie województwa zachodniopomorskiego musi być równa co najmniej średniej krajowej (aktualnie 10,48 ha) oraz nie większa niż 300 ha;

Ø     przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa (w woj. zachodniopomorskim aktualnie 7,34 ha) musi stanowić własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

Ø     ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro (ok. 10 ESU) i nie większą niż 150 tys. euro.

  

WYSOKOŚĆ POMOCY

 Pomoc ma formę premii i wynosi 100 tyś zł, przy czym wypłacana będzie w dwóch transzach (odpowiednio 80 i 20 tyś. zł). Wypłata drugiej transzy może nastąpić dopiero po rozliczeniu prawidłowego wydatkowania transzy pierwszej.

I transzę otrzymanej premii należy wydać na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej lub przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w ciągu trzech lat od dnia jej wypłaty, przy czym planowaną inwestycję należy rozpocząć przed upływem 9 miesięcy od dnia jej wypłaty. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu.

 

 

PRIORYTETY REALIZAJCI PODDZIAŁANIA

 Przewiduje się, w szczególności, preferencje w przyznawaniu pomocy dla beneficjentów, którzy:

Ø     planują utworzenie dużych gospodarstw - w odniesieniu do woj. zachodniopomorskiego mówimy tu o powierzchni równej średniej wojewódzkiej (aktualnie 30,29 ha UR) i nie większej niż dwukrotność średniej wojewódzkiej);

Ø     posiadają wykształcenie rolnicze (najlepiej wyższe).

  

POZOSTAŁE ISTOTNE KRYTERIA DLA DZIAŁANIA

 Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

Ø     chów i hodowla ryb,

Ø     chów kur, kaczek, gęsi, indyków (nie dotyczy produkcji ekologicznej),

Ø     prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,

Ø     prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

 W wypadku otrzymania wsparcia beneficjent będzie zobowiązany do:

Ø     prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

Ø     podlegania ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 1 roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

Ø     prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy,

Ø     uzyskania wskutek realizacji projektu wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (ESU) o minimum 10%.

 


EUROINWESTPROJEKT
||
START
|
AKTUALNE NABORY
|
PLANOWANE NABORY
|
Kontakt